Co robimy

Dane to ropa XXI wieku, dlatego wydobywamy je z każdego możliwego źródła. Surowe dane nie stanowią jeszcze wartościowego produktu. Dopiero przeprowadzony proces integracji i przetworzenia danych pozwala na wykorzystanie ich pełnej możliwości. Dzięki narzędziom ETL projektujemy i automatyzujemy procesy transformacji danych, by stały się elementem dalszych analiz lub ostatecznym produktem.

Mapa drzew

CEL:

Celem projektu było utworzenie bazy danych zieleni miejskiej obejmującej granice administracyjne miasta Elbląg (79,82km2). Baza danych zawiera obrysy koron drzew w postaci wektorowej wraz z atrybutami charakteryzującymi dane drzewo lub grupę w jakiej się znajduje.

WYNIKI:

W realizacji projektu wykorzystano autorską metodę segmentacji 3D umożliwiającą uzyskanie szczegółowego kształtu korony pojedynczego drzewa, gdyż przeprowadzano klastrowanie na chmurze punktów, a nie na rastrowym modelu koron drzew. Do segmentacji wykorzystano dane chmury punktów w dwóch kanałach spektralnych – zielonym oraz podczerwonym o gęstości 6p/m2. Wynikiem było wygenerowanie wektorowej bazy danych z obrysami roślinności zawierającej takie  atrybuty jak przynależność do drzew liściastych, iglastych lub krzewów, rodzaj miejsca w jakim się znajdują - np. drzew/krzew na cmentarzu, typ informujący o tym czy drzewo/krzew znajduje się w skupisku lub jest wolno stojące oraz wysokość drzewa.

KLIENT:

Urząd Miasta Elbląg

Feature Manipulation Engine (FME) w modernizacji ewidencji gruntów i budynków

CEL:

Usprawnienie czynności wykonywanych podczas modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN). EGiB to ciągła budowa, aktualizacja, modernizacja, dostosowanie do aktualnych schematów aplikacyjnych zgodnych z rozporządzeniem. Jeśli dodamy do tego różne systemy i formaty, w których przechowywane są dane,  rozproszone rejestry, do których trzeba sięgnąć, by uzupełnić niezbędne informacje o obiektach, ogromne ilości danych i atrybutów do przetworzenia, okazuje się, że automatyzacja jest niezbędna.

WYNIKI:

Cel został osiągnięty dzięki zbudowaniu w oprogramowaniu FME szeregu procesów aktualizujących, integrujących, konwertujących i weryfikujących dane EGiB. Automatyzacja wpłynęła na znaczne ograniczenie czasu pracy manualnej, a tym samym na oszczędność czasu przy wykonywaniu poszczególnych prac. Jednolite podejście i scharakteryzowanie zależności pomiędzy wykorzystywanymi danymi pozwoliło na zapewnienie jakości przekazywanych materiałów oraz kontroli nad całym procesem przetwarzania.

KLIENT:

Wykonawca prac geodezyjnych

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Siedziba firmy

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

lab@opegieka.pl

Oddział w Warszawie

ul. Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa